نام کاربری سفارشی

اگر یک نام کاربری سفارشی نیاز دارید، می توانید آنرا در زیر وارد کنید

انقضای لینک

یک تاریخ انقضا تعیین کنید تااین نشانی اینترنتی بعد از این تاریخ غیرفعال شود

حفاظت از رمز

با اضافه کردن رمز می توانید دسترسی را محدود کنید

توضیحات

می توان از این برای شناسایی نشانی های اینترنتی در حساب تان استفاده کرد


نشانه گذاری جغرافیایی مکان های بیشتری را اضافه کنید

اگر صفحه های مختلفی برای کشورهای مختلف دارید می توانید کاربران را به آن صفحه با استفاده از همان نشانی اینترنتی هدایت کنید فقط کشور را انتخاب کنید و نشانی اینترنتی را وارد کنید


هدف گیری دستگاه دستگاه های بیشتری اضافه کنید

اگر صفحه های مختلفی برای دستگاه های مختلف (مثل موبایل، تبلت و غیره) دارید پس می توانید کاربران را به آن صفحه با استفاده از همان نشانی اینترنتی کوتاه هدایت کنید. فقط دستگاه را انتخاب کنید و نشانی اینترنتی را وارد کنید